תקנון האתר

כללי

אתר www.loginnhotels.com הינו האתר הרשמי של רשת מלונות Loginn

כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה ו\או למי מטעמו, כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד האתר ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמו ו\או החברה.

המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו\או חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו\או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו\או חלק ממנו לכל אדם ו\או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט צורך אישי בלתי מסחרי במידע.

חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מיועד לנשים וגברים כאחד. 


סיכונים ואחריות 

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי שימוש באתר עלול להיות כרוך בסיכונים הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי המלונות בחברה וכי ייתכנו הבדלים בין החדרים השונים מאותו הסוג. 

המידע המוצג באתר כפי שהוא והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי, המשתמש לבדו אחראי באופן מלא וישא האחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע המוצג באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור או לשנות את האתר ו\או פרטים בו בכל עת שתחפוץ.

החברה עושה כל שביכולתה כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן אולם, המידע באתר הינו כללי בלבד וחלקי, והמלון אינו נושא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצגת באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צד שלישי. 

החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו\או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

הזמנות ואירוח

כללי 

המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו\או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

הזמנת חדר באחד ממלונות החברה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות אשר ניתן בשפה האנגלית ומספרו 053-7773427 או באמצעות אתר זה.

כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס האשראי שבבעלותו.

אישור ההזמנה מותנה באישור כתוב אשר ישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל, באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור, בקשה ללא אישור כתוב לא תחשב כהזמנה למלון.

דרכי ההגעה והקודים המאפשרים כניסה למלון וקבלת מפתח לחדר לא יינתנו בטרם ביצוע תשלום מלא כולל מע”מ, הנ”ל יינתנו 5 שעות לפני שעת הצ’ק-אין בתנאי והתשלום סודר לפני כן.  

פרטי רוכש השירות

בעת ביצוע רגישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטיו האישיים.

בעלי האתר ו\או מי ממפעיליו ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג חדר, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שהוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו\או באחריות כלשהי במישרין ו\או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו\או לכל בכיה טכנית ו\או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וינקטו כנגד פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו\או לאתר ו\או למפעיליו ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמם.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא נכלל במאגר המידע של החברה והחברה תהה רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, טלפון וכן כל אמצעי תקשורת אחרת והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. 

אופן ההזמנה

המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר

המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי, לא ניתן יהיה לבצע תשלום באופן אחר אלא בפנייה אישית ואישור החברה לביצוע ההזמנה בהעברה בנקאית/תשלום מקוון באפליקציית bit בטרם ההגעה כפי שצוין בסעיף 

לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. 

ביטול הזמנה ודמי ביטול

משתמש אשר ביצע הזמנה דרך אתר זה יהא רשאי לבטל הזמנתו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: “חוק הגנת הצרכן”) וכן – בתוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח. בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

בגין ביטול שלא לפי סעיף ‎4.1 ו/או בשל אי הגעה למלון במועד הצ’ק אין, יגבו דמי ביטול מלאים. 

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש עד 72 שעות טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), לא יגבו דמי ביטול.

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי משתמש פחות מ – 72 שעות טרם מועד האירוח או במקרה אי הגעה למלון במועד האירוח שהוזמן, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  hey@loginnhotels.com בצירוף מספר ההזמנה.

תנאים והגבלות

המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעור המע”מ הקבוע בחוק. 

בעלי ויזה מסוג B2 יוכלו לבצע הזמנה ללא תשלום מע”מ בהצגת הויזה בלבד, משתמש אשר אין באפשרותו להציג ויזה זו מכל סיבה שהיא יחוייב בתשלום מע”מ. 

החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת המחירים. 

החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם בתקנון את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד הפרסום או המועד המצוין בתקנון.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

מספר המקומות במלונות החברה הינו מוגבל וביצוע הזמנת חדר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

אין כפל מבצעים והנחות אלא אם צוין אחרת בטווח תאריכים מסוים על ידי החברה בכתוב באתר. 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה וכל מי מטעמה.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב. \


תנאי שהייה במלונות החברה

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, בכל ימות השבוע. הגעה לפני שעת קבלת החדר כפופה לאישור הנהלת החברה בלבד, לפי החלטת החברה.

פינוי חדרים עד השעה 10:00, בכל ימות השבוע. עזיבה לאחר שעת פינוי החדר כפופה לאישור הנהלת החברה בלבד וכרוכה בתשלום נוסף, לפי החלטת החברה.

הזמנה במלונות הרשת תתאפשר אך ורק מעל גיל 18, אירוח קטינים יתאפשר בליווי מבוגר ותחת הזמנה על שמו.

אין לעשן בתחומי מלונות החברה למעט במקומות המאושרים על ידי החברה ומצוינים בהזמנה. 

ניתן להביא בעלי חיים בתנאי שמצוין באתר כי המלון בו מתבצעת ההזמנה מאפשר זאת. 

האורחים ישמרו על השקט בתחומי מלונות החברה החל מהשעה 22:00 ובכלל לא יהוו כל מטרד לשכניהם.

אין להוציא ציוד מחדרי מלונות החברה, יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ למלון. 

המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר מתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו\או ברשלנות לחדר ו\או למלון ו\או כל הציוד שבו. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק והטיפול בו.

 

General

 • This internet website is the official website of Loginn Hotels (hereinafter: the “Company”).
 • Any person using this website declares that he has read the content of these terms and conditions contained in this file, and neither he nor anyone on his behalf will make any claims or demand or suit, directly and/or indirectly, against the website and/or its owners and/or its managers and/or anyone on its behalf and/or the company.
 • The website users declares that the information that appears on this website, and/or any part of it, is the exclusive property of the company, that the company owns the copyright to the information and/or any part thereof, that he undertakes to use the information on the website for his personal use only, and undertakes not to copy, photocopy, duplicate, disseminate, print or publish the information or any part of it that appears on the website, whether it’s the property of the company or third parties, to any person and/or body whatsoever, without the prior and written consent of the company, except for personal and non-commercial use.
 • This website addresses the visitors in the masculine form for convenience only but is intended for all genders.

Risks and responsibility

 1. The website user hereby declares that he is aware that the use of the website may involve many risks both because of the technology used and the entities acting through the internet. 
 2. The user declares that he is aware that all the photos on the website are for illustration only and that there may be differences between their appearance on the screens and their appearance in reality. The user also declares he is aware that not all the rooms are displayed on the website, and that there may be differences between the different rooms of the same type. 
 3. The information is displayed on this website “as is”, and the company is not responsible for adapting the information to the requirements of the user if the user is unable to make use of the information for any reason. The user will bear sole responsibility for the manners in which he makes use of the information.
 4. The company has the right to shut down and/or change the website and/or any of its content at any time.
 5. The company makes every effort to ensure that the information displayed on the website is correct and accurate as far as possible, but the information does not purport to be complete, full, or detailed analysis of all the subjects mentioned therein. The information is only general, incomplete, and derivative. The company will bear no responsibility for errors in the information shown on the site, whether but the company or by third parties. 
 6. The company will not be responsible for any damage, discomfort, loss or expense or mental distress which may be caused to the user or his property (such as hardware or software of the user) or any third party, directly or indirectly, following entry into the website and the use of its content. 
 7. The company will not bare responsibility for changes made to the information by the user and/or ant third party. 

Reservation and accommodation

 1. General
 1. The user is authorized to use this website solely to order and purchase services and/or receiving information. This website may not be used for any other purposes. 
 2. The reservation of a room in one of the company’s hotels may be made by telephone call to the customer service center which is provided in the English language to the number +972-53-777-3427 or through this website.
 3. Any person reserving a room using this website, is required to provide his personal details, including his ID or passport number and the number of a credit card he owns and makes the purchase with. 
 4. Every reservation is conditional to confirmation by e-mail – such confirmation must include the details of the reservation and the reservation number. A reservation that will not have the confirmation e-mail will not be considered as a valid reservation. 
 5. The full directions and information such as codes to the buildings and the lockboxes will not be provided until full payment (including VAT) has been made – these will be provided 3 hours before check-in time provided the payment is arranged in advance.
 1. Details of the purchaser of service 
 1. At the time of purchasing services through the website and the making of a reservation as set out below, the user will be required to provide his personal details through the system. 
 2. The owners of this site and/or any of its operators and/or any of its managers and/or anyone on their behalf are not responsible for any error made by the user when typing in details of the purchase, including an error in the choice of room type, date, number of guests and any other service which may be ordered by the user through this site, nor are they held responsible in any way directly or indirectly in the event that the details of the purchase will not record in the system and/or any technical issue and/or any other problem which prevents the user from purchasing services through the website.
 3. The user hereby declares that he is aware that providing false details of the purchaser is a criminal offense and legal proceedings will be taken against the provider of such false details, including claims for damages in respect of the damage which may be caused to the company and/or the website and/or its operators and/or any of its owners and/or any of its managers and/or anyone on their behalf.
 4. The user declares that he is aware that when providing his personal details, he will be included in the company’s database and the company is authorized to use the purchase details for improvement of service it provides on the website, and also may contact the user by e-mail, mail, phone number and any other communication option, and adjust the website to the needs and the preferences of the user.
 1. Method of reservation
 1. The user will provide the details of the reservation, through the site. 
 2. The payment for the reservation will be made by credit card payment only, payment will not be processed any other way but rather with personal request and approval of the company to make the purchase by bank transfer or using “bit” application.  
 3. When providing the credit card details and completing the reservation process the user will get a confirmation e-mail of the reservation.3
 1. Relevant for users who booked via www.loginnhotels.com and not via other platforms;
 2. In case of cancellation of a reservation made by the user up to 72 hours before the date of accommodation (15:00 p.m. on the day of check-in), no cancellation fee will be charged.
 3. In case of cancellation of a booking made by a user less than 72 hours before the date of accommodation (15:00 p.m. on the day of check-in) or in case of no show with no prior notice, the reservation will be charged fully. 
 4. Cancellation of the order will be made by sending an email to hey@loginnhotels.com with the order number.

Conditions and limitations

 1. The prices on the website are in US$ and ILS including VAT, in accordance with the rate of VAT provided by the law in Israel. 
 2. B2 visa holders will be able to make reservations without paying VAT on the presentation of visa only, any user that is not able to present the visa for any reason will be charged fully including the VAT fees. 
 3. The company is authorized to change the booking and payment conditions at any time. 
 4. The company is authorized to change the terms and conditions of this website from time to time without providing advance notice to the user. The company will publish the new conditions in the “terms and conditions” file and their validity will be on the date of publication or the date specified in the file. 
 5. The company is authorized to shut down the website from time to time and change its structure, content. Design, the scope, and availability of any services or contents and any other aspect provided within the website and its operation, without providing any advance notice to the user. The user hereby declares that he will have no complaint and/or claim and/or demand against the company in this issue. 
 6. The number of rooms in the company’s hotels is limited and the reservation confirmation is based on availability. 
 7. There are no double special offers or discounts. 
 8. The pictures provided on the website are for illustration only and do not bind the company and/or anyone on their behalf. 
 9. These terms and conditions are governed by the laws of the state of Israel only. The sole venue of jurisdiction in regard to any matter related to these conditions and the use of the website is the authorized law courts in the Tel Aviv district.

Terms of stay in the company’s hotels

 1. Check-in time starts at 15:00, all days of the week. Arrival prior to the check-in time is subject to the approval of the company’s management only. 
 2. Check-out time is 10:00, all days of the week. Leaving after check-out time involved additional fees and is subject to approval of the company’s management only. 
 3. Reserving will only be possible for guests over the age of 18, accommodation of minors will be possible accompanied by an adult and under a reservation in their name.
 4. No smoking is allowed in the hotel except in designated areas.
 5. Pets are allowed on condition that the specific hotel the reservation is made in specifies it.
 6. The guest will maintain quiet in the hotel from 10 PM and will not be a nuisance to their neighbors in the hotel. 
 7. No equipment will be taken from the guest’s rooms. The guests should bring their own towels for use at bathing locations outside the hotel.
 8. The user undertakes in his name and in the name of all the other guests accompanying him, to preserve the hotel and its facilities and not cause any damage intentionally and/or by negligence to the hotel and his facilities, including all the equipment therein. In any event of any damage, the guest’s above-mentioned credit card may be charged for the full amount of the damage and its treatment.

How can we help?

Have trouble Login in?

Leave your details and we will contact you.